SlovenskýEnglish
Zmenšiť textZväčšiť text

Verejné obstarávanie

  Názov Dátum
  Názov Dátum
  Výzva Na Predloženie Cenovej Ponuky - Cesta Kantorová .. 25. augusta 2021
  Rozhodnutie O Schválení žiadosti NFP311070Z137 10. februára 2020
  Zmluva O Dielo Na Vypracovanie Projekt Dokumentácie 18. marca 2019
  Oznámenie O Výsledku Vyhodnotenia Ponúk 8. marca 2019
  4 Výzva Na Predkladanie Ponúk-Jalšové (003) 30. októbra 2017

  Obec Jalšové. je verejným obstarávateľom v zmysle ustanovenia § 7 ods. 1 písm. d) zákona NR SR č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

  V procese verejného obstarávania sa používa nasledovné označenie verejného obstarávateľa:

  Obec Jalšové

  Jalšové 148

  922 31 Jalšové

  IČO: 00 312 592

  Zákon č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“) upravuje zadávanie zákaziek na dodanie tovaru, zákaziek na uskutočnenie stavebných prác, zákaziek na poskytnutie služieb, súťaž návrhov, zadávanie koncesií na stavebné práce, zadávanie koncesií na služby a správu vo verejnom obstarávaní.

  Verejným obstarávaním sú pravidlá a postupy podľa Zákona, ktorým sa zadávajú zákazky, koncesie a súťaže návrhov. Zákazky sú nadlimitné, podlimitné alebo s nízkou hodnotou v závislosti od jej predpokladanej hodnoty.

  Koncesia je nadlimitná alebo pod limitná v závislosti od jej predpokladanej hodnoty. Finančný limit nadlimitnej a pod limitnej koncesie ustanoví všeobecne záväzný právny predpis, ktorý vydá úrad.

  Súťaž návrhov je postup, ktorý umožňuje vyhlasovateľovi súťaže návrhov získať najmä v oblasti architektúry, územného plánovania, stavebného inžinierstva a spracovania dát návrh, ktorý vybrala porota z návrhov predložených do súťaže návrhov s udeľovaním cien, alebo bez udeľovania cien.

  Základnými princípmi verejného obstarávania sú princíp transparentnosti, princíp rovnakého zaobchádzanie, princíp nediskriminácie hospodárskych subjektov a princíp proporcionality, hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov.